• 1399/03/16
  • 174

ژنراتورهای الکتریکی

ژنراتورهای الکترکی دستۀ مهمی از ماشینهای الکتریکی میباشند که از دیرباز بمنظور تامین برق مورد استفاده قرار میگرفتند.

درحال حاضر نظر به اهمیت تامین برق سه فاز در توانهای متفاوت که مورد نیاز صنایع مختلف بوده و همچنین بیدلیل ضرورت در تامین رفاه و آسایش ساکنین ساختمانها و برجهای مسکونی و تجاری، ژنراتورهای الکتریکی با شرایط مختلف و در توانهای متفاوت مورد توجه قرار گرفته اند و شناخت این ماشین الکتریکی از موارد مهم در تامین برق اضطراری مجموعه های مجزا و متفاوت میباشد.