• 1399/03/16
  • 86

گرافیک و بھینه سازی تجربه کاربری

برای امروز شما جیراوب های عزیز در رابطه با گرافیک در بهینه سازی و تجربه کاربری و میزان اهمیت از نظر گروه ها خواهیم برداخت.

گرافیک یا پنجره ناخواسته به کاربر تحمیل نکنید

راهنمایی : پنجره های ناخواسته ( unsolicited windows ) یا گرافیک هاي پاپ آپ به کاربران تحمیل نکنید

نظرات گروه ها: کاربران زمانی که روي فعالیت های اصلی سایت تمرکز می کنند و در حال تعامل با آن هستند، از بازشدن پنجره های ناخواسته و پنجره های پاپ آپ مزاحم و آزار دهنده متنفرهستند.