• 1400/08/01
 • 420

استاندارد های ساختار محتوایی (information structure) بخش اول

کاربرد پذیری

 • پیش بینی خطاهای متداول کاربر [1]
 • دقت در قرار دادن کلید های پر کاربرد در دسترس کاربر[2]
 • تعیین دقیق فیلد / کادر متن های ضروری [3]
 • ضرورت یا برتری کادر های انتخاب  (check box , radio ) بر لیست ها (select , list )  [4]
 • انتخاب گزینه های پیش فرض در فر م ها [5]
 • انتخاب نام با معنا برای کلید های فرم [6]
 • دسترسی آسان به گزینه "صفحه اصلی"[7]
 • تماییز بنر صفحه اصلی با صفحات ثانویه [8]
 • ذکر نکات اساسی در صفحه اصلی [9]
 • توجه به عرض پنل ها[10]
 • نمایش متفاوت برای Box های مهم که در اسکرول مشاهده می شوند . [11]
 • عنوان لینک با عنوان صفحه مقصد متناسب باشد [12]
 • قرار دهی عناصر که لینک پذیر هستند کنار هم [13]
 • تکرار لینک های مهم در صفحه [14]
 • استفاده از متن برای ایجاد لینک تا حد امکان [15]

 

[1]   این مورد باید در چیدمان  box  ها در صفحه رعایت شود و نیاز سنجی صحیح و شناخت دقیق مخاطب از موارد مهم است که کمک شایانی برای رعایت این استاندارد مهم ایفا می کند .

 

[2]   رعایت این استاندارد مستلزم شناخت دقیق عکس العمل کاربر در مواجعه با فر م ها ،  ییغام ها می باشد و باید نزدیک نرین انتخاب را برای انتخاب شدن دم دست کاربر قرار دهیم

 

[3]   رعایت این استاندارد مستلزم شناخت فرم های سازمان می باشد که باید در زمان شناخت نیاز ها  سازمان به دقت مورد بررسی  و واکاوی قرار گیرد .

 

[4]  رعایت این استاندارد مستلزم درک سادگی در قبال پیچیدگی است . و متناسب با نیاز می تواند این انتخاب متفاوت صورت پذیرد . اما نکته مهم کمتربن انتخاب برای رسیدن به هدف یا مقصود می باشد .

 

[5]   در شناخت نوع فرم های سازمانی باید دقت کافی صورت پذیرد تا در زمان اجرا انتخاب گزینه های پیش فرض باعث سهولت در استفاده گردد .

 

[6]  رعایت استاندارد فوق معنوت به درک صحیح از انجام عمل دارد برای مثال در عضویت کاربر بهترین گزینه برای انتخاب برچسب دکمه ارسال "ساخت عضویت" به جای "ارسال" می باشد .

 

[7]  رعایت این مورد بسیار مهم و حائز اهمیت است و جزء نکات دسترس پذیری نیز می باشد که کاربر باید به راحتی و با یک کلیک به صفحه اصلی بازگردد .

 

[8]   این مورد باید ایجاد صفحه اصلی و ثانویه مورد توجه قرار گیرد و در زمان طراحی بر عهده گرافیست است که آن را ایجاد نماید .

 

[9]   صفحه اصلی طوری باید طراحی شود که علاوه بر پیمایش آسان  توسط کاربر تمام اطلاعات ضروری را به درستی نمایش دهد .

 

[10]  توجه به عرض پنل ها جزء مسائل مهمی است که باید دربخش ساختار محتوایی و متناسب با نیاز مشتری مناسب  تعیین شود .

 

[11]  در صورتی که Box  مهم می باشد و در اسکرول صفحه قابل مشاهده است حتما سعی شود مهم بودن آن احساس شود .

 

[12]  در صورتی که عنوانی برای لینک در نظر گرفته می شود باید درصفحه مقصد نیز این عنوان نمایش یابد.

 

[13]  باید در زمان چینش دقت شود عناصر که لینک نیستند کنار عناصر لینک پذیر قرار نگیرد .

 

[14]  در بخش شناخت نیاز های کاربران باید دقت شود که لینک های مهم را در جاهای مختلف صفحه متناسب با نیاز مخاطب  قرار دهیم .

 

[15]  حدالمقدور باید در زمان ایجاد صفحات سعی شود تا از متن برای ایجاد لینک ها در صفحه استفاده شود و در زمان طراحی نیز گرافیک کار آن را طراحی و UI  کار نیز ایجاد نماید .