• 1400/07/04
 • 541

استاندارد های ساختار محتوایی (information structure) بخش سوم

 

از نکات بسار اساسی در زمینه فرانت نرم افزار رعایت اصولی است که باعث می شود کاربر در ارتباط با آن دچار سرگردانی نشود رعایت اصول ساختار محتوایی سایت می باشد.

استاندارد های ساختار محتوایی (information structure) بخش اول
استاندارد های ساختار محتوایی (information structure) بخش دوم
 
 • وجود اطلاعات درابره موسسه ، تاریخچه و اهداف [1]
 • ذکر اطلاعات حق مولف / منبع [2]
 • ارائه اطلاعات مربوط به رشته های دانشگاهی موجود در موسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری (در صورتی که سایت آموزشی باشد )[3]
 • ارائه اطلاعات مربوط به دانشکده ها ، گروه های علمی ، پژوهشکده ها ، کارگا ه ها و آزمایشگاه ها و واحد های مستقر (در مورد پارک های فناوری ) [4]
 • ارئه اطلاعات مربوط به اعضای هیئت علمی (در مورد دانشگا ه ها ، موسسات آموزشی  و مراکز علمی ) [5]
 • ارائه اطلاعات پرسنل (در مورد مراکز و موسسات خدماتی و آموزشی ) [6]
 • شناخت و تحلیل وب گاه های مرتبط با سازمان [7]
 • ذکر خدمات و امکانات آموزشی ، پژوهشی [8]
 • ذکر نحوه تماس با سازمان / دانشگاه / فرد / سایت [9]
 • فراهم کردن مجموعه ای از پرسش و پاسخ ها ی متداول کاربران (بررسی و ایجاد سوالاتی که امکان دارد کاربران داشته باشند) [10]
 • خدمات دهی [11]
 • کیفیت پیوند ها [12]

 

[1]  این استاندارد جزء هویت سازمانی شمرده می شود و در بخش شناخت نیاز ها باید مد نظر قرار گرفته ودر بخش سازماندهی محتوا مورد توجه قرار گیرد

 

[2]  ذکر اطلاعات منبع جزء موارد مهم در اطلاع رسانی صحیح به شمار می رود و باید متناسب با شناخ نیاز سازمان برای این موضوع مهم نیز در جیدمان اطلاعاتی مکانی صحیح در نظر گرفته شود .

 

[3]   در بخش شناخت نیاز ها باید مورد واکاوی قرار گیرد و در صفحه اصلی و در بخش چیدمان صفحه برای آن بخش محتوایی در نظر گرفته شود .

 

[4]   در بخش شناخت نیاز ها باید مورد واکاوی قرار گیرد و در صفحه اصلی و در بخش چیدمان صفحه برای آن بخش محتوایی در نظر گرفته شود .

 

[5]   در بخش شناخت نیاز ها باید مورد واکاوی قرار گیرد و در صفحه اصلی و در بخش چیدمان صفحه برای آن بخش محتوایی در نظر گرفته شود .

 

[6]   در بخش شناخت نیاز ها باید مورد واکاوی قرار گیرد و در صفحه اصلی و در بخش چیدمان صفحه برای آن بخش محتوایی در نظر گرفته شود .

 

[7]  در رابطه با مورد فوق باید در بخش شناخت نیاز ها وب گا های مرتبط با سازمان شناسایی شودو در زمان چینش محتوایی برای آن مکانی در نظر گرفته شود . این مورد از مسائل بسیار مهم می باشد که باید در این بخش در مورد آن به مشتری مشاوه مفهومی نیز داه شود .

 

[8]  با تو جه به شناخت نیاز و اطلاعات بدست آمده برای این بخش مهم نیز در صفحه اصلی مکانی در نظر گرفته شود .

 

[9]  با توجه به اطلاعات بدست امده در بخش شناخت نیاز ها برای این مورد اطلاعاتی نیز باید در بخش ساختار محتوایی مکانی در نظر گرفته شود .

 

[10]  با توجه به نوع سایت که ایجاد می شود این بخش بسیار متفاوت می تواند ایجاد شود و با توجه به اطلاعات بدست امده از مشتری و کمک سازمان مربوطه سوالات متداول طراحی و در این بخش قرار گرفته می شود

       نکته : در این بخش امکان این که کاربران بتوانند سوالات مورد نظر خود را مطرح و پاسخ بگیرند نیز باید در نظر گرفته شود

       نکته : سوالات متداول جژء آن دسته از سوالاتی است که برای 99 % کاربران به وجود می آید و متناسب با نیاز می تواند بخش جدا را در ساختار محتوایی به خود اختصاص دهد .

 

[11]  در صورتی که سایت دارای خدمات خاصی است باید رایگان بودن یا دارای هزینه بودن آن مشخص باشد و خدمات در رفع نیاز کاربران موثر نیز باشد

 

[12]  برای کاربرانی که زیاد از و بگاه استفاده می کنند پیوند های سریع درنظر گرفته شود .و در صورتی که پیوند باعث بارگذاری حجم اطلاعات زمانبری می شود کاربر از این موضوع مطلع باشد .